Algemene voorwaarden LEEF! Sport

De maandelijkse contributie wordt op de achtentwintigste van iedere maand automatische afgeschreven van het door u opgegeven bank/giro rekeningnummer.

Het lidmaatschap gaat na de contractperiode automatische over in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en wordt zonder opzegging steeds verlengd met een periode van één maand. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden aan onze balie. De opzegtermijn is één maand, deze termijn gaat in nadat de contractperiode verstreken is en de lopende maand volledig voldaan is. Gedurende deze maand mag men uiteraard normaal gebruik maken van de faciliteiten van LEEF! Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak meer maken op eerder betaalde lidmaatschapsgelden of enige andere tegoeden.

Het lidmaatschap kan niet tijdelijk stopgezet worden i.v.m. vakanties, korte ziekte-/blessureperioden enz. Het lidmaatschap kan alleen tijdelijk stopgezet worden met een doktersverklaring en beoordeling daarvan door LEEF! Voor een minimale periode van één maand en een maximale periode van het in de doktersverklaring gestelde termijn. Na deze periode van stopzetting (of eerder indien u dat wenst), wordt het overeengekomen tarief weer afgeschreven. De contractuele periode wordt verlengd met het aantal maanden dat er is stopgezet.

LEEF! houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Aan acties en speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Alle prijzen worden automatische elk jaar aangepast aan de jaarlijkse prijsindexering.

U dient uw lidmaatschapspas altijd bij u te hebben en te laten scannen aan de balie, zonder pasje kan u de toegang ontzegd worden.

Uw lidmaatschapspas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
Bij verlies van uw lidmaatschapspas of defect raken daarvan, dient u een nieuw pasje te laten maken en bent u €9,95 verschuldigd.

Leden gebruiken de faciliteiten op eigen risico. LEEF! is niet aansprakelijk voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten. LEEF! is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van uw eigendommen.

U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan LEEF! is voldaan, krijgt u een herinnering, daarna volgt een aanmaning. Indien de contributie daarna niet binnen 14 dagen voldaan is, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.