ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE

Het LEEF!-team bestaat uit fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en leefstijlcoaches. Bij ons werken verschillende gespecialiseerde fysiotherapeuten. Wij bieden u o.a. manuele therapie, sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en kinderfysiotherapie aan (u kunt op onze website www.leef.nu zien welke diensten we op welke vestiging aanbieden)

.Daarnaast zijn er regelmatig fysiotherapeuten in opleiding aanwezig die u, ondersteunend aan de fysiotherapeut, kunnen behandelen. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit van tevoren aangeven.
Bezwaar tegen meekijken stagiaire: ja / nee Bezwaar uitvoeren behandeling door stagiaire: ja / nee
LEEF! is gevestigd in Zaandam, Krommenie, Heerhugowaard en Tuitjenhorn.

Het gebruik van de (fitness) apparatuur geschiedt op eigen risico. Bij het gebruik van de fitnessapparatuur dient u altijd een handdoek te gebruiken.

Wanneer u een reanimatieverklaring heeft bent u zelf verantwoordelijk om uw behandelaar op de hoogte te stellen. Bij het tekenen van de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de bejegening, privacy- en klachtenregeling. Deze zijn verkrijgbaar bij de praktijk en hangen tevens bij de ingang van de behandelkamers.

LEEF! streeft altijd naar een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding. Daarom laat LEEF! zich eens in de paar jaar toetsen door een extern bureau in het kader van de HKZ-eisen en PLUS-criteria. Uw dossier kan hierbij (geanonimiseerd) getrokken worden en vooraf ingezien door onze kwaliteitsfunctionaris. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dient u dit door te geven aan uw behandelaar.

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht. Dus kijk goed op hoeveel behandelingen u recht heeft en geef dit aan ons door bij de eerstvolgende behandeling.

Betalingsvoorwaarden (indien u niet aanvullend of onvoldoende aanvullend verzekerd bent)
– Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden geldend tussen u als klant en de fysiotherapeut.
– De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
– Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.
– Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
– Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de klant.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens (incl. ID-bewijs), uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. De eerste afspraak is een intake. Dit zal ongeveer 30-60 minuten in beslag nemen. De intake bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw eigen behandeldossier.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurd zijn wij genoodzaakt om 75% van de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Overname

Tijdens afwezigheid of vakantie zal een van onze collega’s de behandeling overnemen. Dit om de therapie optimaal te kunnen continueren. Wij zullen u hier, indien mogelijk, altijd van tevoren van op de hoogte stellen. Indien u bezwaar heeft tegen behandeling door een collega kan u dat bij uw behandelaar aangeven.

Hygiëne
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Het dragen van sportkleding en binnen- of zaalschoenen is verplicht in het sportcentrum. Verder verwachten wij van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Er is de mogelijkheid om te douchen. Hiernaast is het voor patiënten mogelijk om op sommige van onze vestigingen gebruik te maken van de sauna.

Eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Wij stellen kluisjes ter beschikking om uw spullen in op te bergen.
Klacht
Heeft u een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop wij met u omgaan? Wij verzoeken u dan om dit aan ons kenbaar te maken. Dit om tot een goede oplossing te komen met betrekking tot de klacht en voor de verbetering van onze kwaliteit. Mocht dit niet het gewenste resultaat geven kijk dan in de folder “een klacht over uw fysiotherapeut”.

ONDERGETEKENDE:

Naam: …………………………………………………… geeft hierbij akkoord voor lichamelijk onderzoek en algemene voorwaarden.
Datum: …..-…..-2018 Handtekening:
………………………………………………………

Voor meer informatie zie: www.leef.nu.